Afbeelding
Annette Stolk

Oppositiepartijen Houten ontstemd over functioneren college

3 februari 2023 om 14:00 Politiek Tips van de redactie

HOUTEN Gemotiveerde moties werden zonder inhoudelijke tegenargumenten niet uitgevoerd, twee wethouders stemden niet in met een door de raad geamendeerd voorstel, meerdere kwalitatief onvoldoende raadsvoorstellen werden voorgelegd aan de gemeenteraad, toezeggingen worden regelmatig niet tijdig uitgevoerd en er werd gehandeld in strijd met het budgetrecht. Deze verwijten aan het adres van het college van B&W kwamen donderdagavond tijdens de raadsvergadering aan de orde in een door de oppositiepartijen ingediende motie ‘Vreemd’.

door Annette Stolk – de Vries 

Oppositiepartijen in de gemeenteraad van Houten (D66, GroenLinks, CDA, HA!, PvdA en ChristenUnie) zijn niet tevreden over het functioneren van en de samenwerking met het college van burgemeester en wethouders. Volgens deze partijen wordt de positie van de raad hierdoor verzwakt, dreigt het de relatie tussen raad en college te verstoren en schaadt dit het vertrouwen van inwoners in de lokale politiek. ,,Het functioneren van het Houtens bestuur is gediend met goede, passende en duidelijke verhoudingen tussen college en raad”, zo stellen zij in de motie.

BUHNE

Fractievoorzitter Marcel van Gooswilligen (D66) laakte de manier waarop het college was omgegaan met de discussies rond Windpark Houten. ,,De raad werd gevraagd input te leveren. Een goed beargumenteerde en in meerderheid aangenomen motie wordt vervolgens door het college naast zich neergelegd, zonder goede motivering van de reden waarom dit gebeurt. Een rare gang van zaken: wel vragen om input, maar doof zijn voor de uitkomst. Is de vraag dan alleen maar voor de bühne geweest?” Bij windpark Goyerbrug lieten twee wethouders aantekenen dat ze het geamendeerde raadsvoorstel niet ondersteunen. Een gang van zaken die volgens Anneke Dubbink (PvdA) uniek is in de Houtense politiek. ,,Zijn de wethouders wel ambassadeurs van college-en raadsbesluiten?”, vroeg zij zich af.

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

Susan van Erp (GroenLinks) wees in haar bijdrage op het drie keer intrekken van rammelende raadsvoorstellen: ,,Deze waren onvolledig en juridisch niet haalbaar. Met het intrekken en het later opnieuw indienen van deze raadsvoorstellen gaat kostbare tijd verloren.” Van Erp is ervan overtuigd dat het college hard werkt, dat de functie van wethouder veeleisend is en dat er sprake is van een hoge werkdruk. ,,Laten we gezamenlijk werken aan een goed bestuur door op een volwassen manier met elkaars verantwoordelijkheden om te gaan. Zorg voor een verwachtingskader dat voor iedereen duidelijk is”, zo luidde haar oproep.

MIS GEGAAN

Collega Robert Pelleboer (CDA) stond op zijn beurt stil bij het budgetrecht dat door het college fors was overschreden zonder de raad daarover tijdig in te lichten en mee te laten beslissen. Axel Eerdman (HA!) uitte zijn ongenoegen over het niet nakomen van door het college gedane toezeggingen. ,,Publiekelijk en achter de schermen komt het college toezeggingen niet na. Bij aanvang van het college was dit anders: waar is het de afgelopen maanden misgegaan?”. Ondanks de stevige kritiek benadrukten de oppositiepartijen dat de motie ‘Vreemd’ als een handreiking aan het college moet worden gezien, in een poging de onderlinge verhoudingen te verbeteren en het vertrouwen in de lokale politiek te versterken.

ZWAAR MIDDEL 

Coalitiepartijen (ITH, NatúúrlijkHouten, VVD en SGP) vonden het ter discussie brengen van de samenwerking met het college door middel van het indienen van een motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’ een zwaar middel. Ze vroegen zich af waarom dit niet eerder in het seniorenconvenant of in een RondeTafelGesprek (RTG) met elkaar was besproken. Bovendien waren ze het veelal niet eens met de argumenten van de oppositie. Zo vonden zij dat het collegebesluit over Windpark Houten wel voldoende was gemotiveerd. Ook Willem Zandbergen (ITH) vond de aanvliegroute van de oppositie niet ideaal. Hij noemde de motie eenzijdig en stelde vast dat er staatsrechtelijk geen oneerbare zaken hadden plaatsgevonden. ,,Wethouders mogen een eigen standpunt laten aantekenen bij collegebesluiten, zolang zij het collegebesluit maar uitvoeren en uitdragen.” Alle coalitiepartijen waren overigens blij met het door de oppositiepartijen uitgestoken hand. Eef Stiekema (VVD): ,,Het signaal is helder. Laten we kijken waar we elkaar kunnen vinden.”

GEHOORD 

Burgemeester Isabella en wethouders Molenaar, Frowijn, Bos, Van den Berg en Van Ruitenbeek lieten op hun beurt weten het belang van een goed functionerende raad en goede onderlinge samenwerking tussen raad en college in te zien. ,,We hebben jullie bezorgdheid goed gehoord en nemen het signaal serieus.” Burgemeester Isabella, naast lid van het college ook voorzitter van de raad, wees op het feit dat het college in de zomer onmiddellijk met een aantal lastige dossiers te maken kreeg. ,,Dit vergde veel inspanning van iedereen en zeker ook van de ambtelijke ondersteuning. Het college had geen rustige start, het moest meteen vol gas. Daardoor werden we soms door de tijd en de dossiers ingehaald. Over de bevoegdheden en de taken van de raad is er in het college geen discussie, laat dat helder zijn.” Hij gaf toe dat zaken soms helaas niet goed gaan en wil graag gezamenlijk op zoek gaan naar verbeterpunten.

VOORSTELLEN 

De burgemeester wil met voorstellen komen om in gezamenlijk gesprekken verbeteringen aan te brengen voor de toekomst. De oppositie liet, bij monde van Van Gooswilligen, weten zich gehoord en herkend te voelen. Ze toonden zich bereid, in afwachting van de stappen die de burgemeester gaat nemen, de motie aan te houden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie