Grote publieke belangstelling tijdens de raadsvergadering over Windpark Goyerbrug.
Grote publieke belangstelling tijdens de raadsvergadering over Windpark Goyerbrug. Annette Stolk

Onenigheid binnen coalitie over Windpark Goyerbrug

21 september 2022 om 14:45 Politiek

HOUTEN Onder grote publieke belangstelling stond dinsdagavond de analyse en conclusie van de heroverweging die voor dit windpark heeft plaatsgevonden en het ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) op de agenda. Een besluit is nog niet genomen. De vergadering werd geschorst en zal aanstaande donderdagavond worden voortgezet.

door Annette Stolk – de Vries

In opdracht van het college van B&W heeft er de afgelopen weken voor Windpark Goyerbrug een heroverweging plaatsgevonden, waarbij gekeken is naar de financiële en juridische risico’s. Deze heroverweging is uitgevoerd door AKD Advocaten (juridisch advies) en Krachtwerk (financieel en technisch rapport). De conclusies van de door hen opgestelde rapporten lieten zien dat het stopzetten van Windpark Goyerbrug grote financiële risico’s geeft voor de gemeente. De financiële risico’s en kosten zijn het minst als de gemeente de lopende vergunningsprocedure voor windpark Goyerbrug voortzet. Er zijn mogelijke alternatieven voor Windpark Goyerbrug, maar deze blijken niet op tijd binnen de RES (Regionale Energie Strategie)-afspraken te realiseren.

VOORSTEL Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond jl. bleek dat er binnen de coalitie van ITH, NatúúrlijkHouten, VVD en SGP onenigheid bestaat over het voorstel van het college van B&W. Als onderdeel van het VVGB stelt het college voor een algemeen geluidsnorm vast te stellen van 46dB Lden en maximaal 40 dB Lnight. (dB staat voor decibel. Lden staat voor Level day-evening-night en het getal is de uitkomst van een berekening van de geluidsbelasting door omgevingsgeluid. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende dagdelen; dag, avond, nacht. Lnight is het maximaal toegestane geluidsniveau in de nacht. red.). In tegenstelling tot NatúúrlijkHouten willen ITH,VVD en SGP het ontwerp VVGB pas aanmerken als een definitieve VVGB na vaststelling van Rijksnormen voor geluid, slagschaduw en afstand voor windparken op land. Zij dienden hiertoe een amendement in. Bovendien stellen ITH en VVD in een ander amendement dat ze willen bezien of het plan-MER (Milieu Effecten Rapportage) die het Rijk momenteel uitvoert geen aanleiding geeft voor strengere normen.

OPPOSITIE De oppositie (D66,GroenLinks,PvdA,HA!,ChristenUnie,CDA) vindt juist dat de normen zoals door het college zijn voorgesteld naar boven moeten bijgesteld. In een amendement stelt zij maximaal 47dB Lden en maximaal 41dB Lnight voor. Met deze verhoging van 1 dB, zo stelt zij, heeft weliswaar één persoon meer overlast maar kunnen wel 1400 huishoudens extra van stroom worden voorzien. Bovendien zijn zij van mening dat langer wachten niet mogelijk is, omdat de rechter de gemeente heeft gedwongen voor 12 oktober een nieuw besluit te nemen. Marjan Boonzaaijer (D66) riep het college op met de uitvoering van de vergunning aan de slag te gaan: ,,Dit college zoekt naar wegen om te vertragen en te dwarsbomen. De onderzoeken geven hebben nieuwe inzichten opgeleverd. Het getuigt van een onbetrouwbare overheid wanneer geen uitvoering wordt gegeven aan eerdere besluiten. Dit schaadt het vertrouwen in de politiek.”

PARTICIPATIE Fractievoorzitter Willem Zandbergen (ITH) vond dat de vergunningen voor het windpark door het vorige college zonder draagvlak waren doorgedrukt. ,,Het is onbegrijpelijk dat de huidige wethouder (Van Ruitenbeek van NatúúrlijkHouten red.) de afgelopen maanden niet heeft gebruikt om alsnog een participatietraject te realiseren.” Hij diende daarom een motie in met het verzoek een participatieproces op te starten rondom de te bepalen milieunormen. Hij wees daarbij op nieuwe richtlijnen van het WHO die meer rekening zouden houden met gezondheidseffecten. Dit in tegenstelling tot het RIVM dat meer zou letten op hinderrisico’s. Ook diende Zandbergen een motie om te verkennen of er bereidheid is bij gemeente, initiatiefnemer en een vertegenwoordiging van omwonenden om onder begeleiding van een onafhankelijke mediator de huidige verhoudingen te normaliseren en bij gebleken bereidheid tot een gedragen oplossing te komen voor het vervolgtraject.

VOORTGEZET De raadsvergadering werd door burgemeester Gilbert Isabella om 24.00 uur geschorst en zal donderdag 22 september om 20.00 uur worden voortgezet. Dan zal ook wethouder Van Ruitenbeek aan het woord komen en zal er ook over de raadsvoorstellen en de ingediende amendementen en moties worden gestemd. 

advertentie
advertentie