De Molenzoom
De Molenzoom Annette Stolk
ingezonden brief

Houten, doe eens gek

Opinie Ruimtelijke Koers

In Raadspraat (’t Groentje 9-12-2020) doet CU-raadslid Lydia van Maurik de oproep: Houten, doe eens gek! In haar sympathieke column over de Ruimtelijke Koers wijst Lydia erop dat je met veel zorg te werk moet gaan als je je een stukje ruimte toe-eigent. Helemaal mee eens, maar dan moet het wel gaan over de juiste zorg. En dat is waar de schoen wringt in dit plan. Wat ontbreekt is:

- daadwerkelijke inspraak en betrokkenheid van de inwoners bij de planvorming

- betaalbaarheid van de woningen

- klimaatbestendigheid

- haalbaarheid en financiële risico’s

- regie van de gemeente

In het voortraject ging het al mis want na de verkiezingen van 2018 en het aantreden van het nieuwe College is het stedenbouwkundig bureau waarmee het participatie traject werd afgelegd, ingeruild voor een ander bureau. Dat is kapitaalvernietiging en van de inbreng van die inspraak is in de Ruimtelijke Koers niets terug te vinden.

Het onlangs verschenen ‘Manifest architecten over klimaat en ongelijkheid’ schetst dat de exorbitant gestegen woningprijzen in ons land het gevolg zijn van 30 jaar beleid dat woningbouw aan de markt heeft overgelaten. Die markt werkt niet, omdat die wordt beheerst door een beperkt aantal partijen die slechts mondjesmaat klimaat-innovaties hebben doorgevoerd en baat hebben bij schaarste op de woningmarkt, en te veel gefocust zijn op geld verdienen, zodat er veel te weinig en veel te weinig betaalbare woningen zijn gebouwd.

In Houten zie je dat in het klein bijvoorbeeld terug op het voormalig terrein van tuincentrum de Schouw. Daar zijn heel grote woningen verrezen voor de happy few, terwijl er superkleine maar toch relatief dure starterswoningen verschenen zijn op reststukjes grond tussen het nieuwe tuincentrum en de spoorlijn. Ditzelfde staat te gebeuren in Noordwest, nog los van de gezondheidsaspecten van wonen langs de A27. Betaalbaar, klimaatbestendig bouwen en kwalitatief hoogwaardig bouwen is daar ingewikkeld omdat je de bedrijven uit moet kopen. Ook het gebied Centrum-Molen- Koppeling is geen peulenschil, o.a. door het vastgoedeigendom. Weliswaar wordt in de Ruimtelijke Koers gestreefd naar 29% sociale woningbouw maar hoe dat gerealiseerd kan worden wordt niet uitgelegd. Door ruimtegebrek en hoge grondprijzen moet er hoog gebouwd worden. Bij gestapelde bouw nemen de bouwkosten exponentieel toe, dus op zijn minst is een business case nodig waaruit blijkt hoe dat percentage sociale woningbouw toch te realiseren is.

Daarnaast wordt volstrekt onvoldoende ingezet op klimaat. Spelregel 1 in de Ruimtelijke Koers is dat energie opgewekt wordt in het deelgebied zelf. In Centrum-Molen-Koppeling zijn totaal 2600 woningen voorzien van minimaal 3 hoog. Die spelregel is bij gestapelde bouw niet te handhaven (waarom dan die spelregel opschrijven?), zodat energie elders opgewekt moet worden. Dan kunnen we net zo goed ‘onder’ die zonnepanelen in Houten oost gaan wonen, de enige plek waar dat kan.

Herziening van de Ruimtelijke Koers heeft veel voordelen:

- een beter woonklimaat ter plekke alsook langs de drukke verkeersaders Molen en Koppeling waar dan beduidend minder verdichting en verstening nodig is;

- er kan vol worden ingezet op duurzame en een maximum aantal betaalbare woningen, daar zijn plenty instrumenten voor, zie bijvoorbeeld het Manifest Houtense Koers;

- het zorgvuldig geplande suburbane karakter van Houten hoeft niet te worden prijsgegeven voor verrommeling met een hoogstedelijk bouw in het hart van Houten, dat sowieso al een berenslecht idee is door het ontbreken van een hoogstedelijke voorzieningen en alle bijbehorende infrastructuur (met 2 extra treinen per uur tijdens de spits en verbreding van de rondweg tussen vanaf Koppeling naar Limesbaan bieden ternauwernood soelaas);

- de financiële risico’s kunnen worden beperkt door de uitnodigingsplanologie los te laten en de regierol die nu bij projectontwikkelaars ligt daar te leggen waar ze hoort: bij de gemeente! En het allerbelangrijkste:

- dat niet louter wordt gebouwd voor de winst van projectontwikkelaars maar vooral voor de maatschappelijke winst van klimaatbestendige nieuwbouw en het welbevinden van (toekomstige) inwoners door optimale leefomgevingskwaliteit.

Hoe gek klinkt dit, Lydia?

Linda Flipse, Houten

advertentie