Het oude Dorp uit de lucht
Het oude Dorp uit de lucht Bron: Google Maps

Bewoners Oude Dorp zien inspraak niet beloond

12 april 2021 om 15:53 Politiek

HOUTEN Op 12 maart heeft de Gemeente de ‘Herijking van de Visie Oude Dorp 2030’ gepresenteerd. Veel omwonenden maken zich, ondanks de inspraakmomenten en hun input, grote zorgen over de uitvoering. De grootste zorg betreft de verkeersveiligheid op de straten om het plein, méer en zwaarder verkeer door deze straten en het verloren gaan van het historisch dorpskarakter. Ook wordt oververtegenwoordiging van de horeca en de uitbreiding van Albert Heijn als zorgelijk ervaren. De omwonenden hebben een ‘Zienswijze visie Oude Dorp’ opgesteld, deze bieden zij, met handtekeningen, vóór 1 mei aan bij de gemeente. Zij doen een oproep aan alle omwonenden om te reageren.

door Rina Knopper

In de zomer van 2019 heeft de gemeente door middel van een participatietraject, inwoners van Houten gevraagd wat hún visie is op de invulling van het Oude Dorp. Veel omwonenden maakten gebruik van de mogelijkheid om mee te kunnen denken. Nu, na een jaar, presenteert de gemeente het concept visie Oude Dorp 2030, maar tot verbazing van de bewoners is er niet of nauwelijks rekening gehouden met hun inbreng. Van de inspraakavond voor mensen onder de 35 jaar, die ook is gehouden, zijn helemaal geen uitwerkingen in het nieuwe concept te vinden. 

Zo is er bijvoorbeeld tijdens de inspraak aangegeven dat nieuwbouw afbreuk doet aan het historische karakter van het plein. En ook dat er door verjonging behoefte is aan (veilige) speelplekken. De wensen en ideeën over een meer bruisend plein beperken zich nu uiteindelijk tot uitbreiding van de Albert Heijn. Over het aanjagen van de diversiteit van winkels wordt in het nieuwe Concept helemaal niet meer gesproken. 

VERKEER Verkeer is in de concept visie Oude Dorp 2030 een gevoelig thema. De bewoners vrezen de gevolgen van een eventuele uitbreiding van de AH. ,,Wij als bewoners vinden dat de al aanwezige parkeerplaatsen bij de locatie van de Oude Bernhardschool (achter De Engel) evenals de reeds uitgebreide parkeerplaatsen van de AH voldoende kort parkeerplaatsen bieden. Daarnaast maken wij ons ernstige zorgen over de verkeersveiligheid doordat het aangeboden conceptplan uitgaat van het autoluw maken van het plein en het creëren van éénrichtingsverkeer, via de Prins Bernhardweg erin, over de parkeerplaats van de AH en dan via de Koningin Julianastraat eruit. Dit zorgt voor aanzienlijk meer verkeersbewegingen, terwijl de totale infrastructuur van het Oude Dorp hier niet op is ingericht. Tevens is vastgesteld dat de ‘van Harte school’ op de huidige locatie herbouwt zal worden, door de plannen voor eenrichtingsverkeer dwingt de gemeente al het verkeer langs de school. Als bewoners zijn wij bang dat de extra verkeersdruk in toenemende mate zal zorgen voor onveilige situaties en het wachten is tot het een keer echt fout gaat. Door de Gemeente Houten is slechts door één onderzoeksbureau verkeersonderzoek gedaan en heeft de uitkomsten niet openbaar gemaakt of gedeeld met omwonenden, terwijl hiertoe wel is verzocht. Navraag leert dat de conclusies van dit onderzoek primair gericht zijn op de uitbreiding van de winkel en parkeerplaatsen van de AH.” 

De bewoners van de ‘oude straatjes’ maken zich zorgen over hun woning: ,,Onze funderingen zijn niet berekend op dit verkeer.” 

DORPS KARAKTER De bewoners geven aan niet tegen verandering te zijn, maar verwachten van de gemeente wel meer inspanning voor het behoud van het dorpse karakter. ,,Zo staat onder meer in de bestemmingsplannen dat de AH een buurtsuper is, omdat het Oude Dorp niet aangemerkt wordt als centrumgebied. Daarom moet de AH als zodanig een buurtsuper blijven. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat het Oude Dorp niet berekend is op nog meer auto’s (laat staan via eenrichtingsverkeer). Het is een aantasting van de identiteit en kwaliteit van het Oude Dorp en van het woongenot van de bewoners.”

HANDTEKENINGENACTIE ,,Wij maken ons zorgen en vragen betrokken bewoners uit de omgeving zich te (laten) informeren over de situatie. Dat kan tot 1 mei bij de gemeente. Verder starten wij komende weken een handtekeningenactie waarbij wij deze informatie bij omwonenden aanbieden en hen vragen door middel van een handtekening onze zorgen te delen. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.”
Het e-mailadres waar mensen hun bezwaar kenbaar kunnen maken: behoudonsoudedorp@gmail.com

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie