Burgemeester Isabella geeft de uitslag van het referendum door.
Burgemeester Isabella geeft de uitslag van het referendum door. Annette Stolk

Voorlopig besluit Ruimtelijke Koers unaniem weggestemd

31 maart 2021 om 15:28 Politiek Ruimtelijke Koers

HOUTEN Het voorgenomen besluit over de Ruimtelijke Koers is in de raadsvergadering van 30 maart door alle partijen weggestemd. Door de uitslag van het raadgevend referendum was het uiteindelijk voor alle politieke partijen onvermijdelijk deze keuze te maken.

door Annette Stolk – de Vries

De plannen van de Ruimtelijke Koers en het raadgevend referendum hebben in de Houtense gemeenschap veel teweeg gebracht. Nu de plannen van het college zijn weggestemd is de vraag hoe het verder moet. De roep om reflectie en verbinding was duidelijk hoorbaar tijdens de raadsvergadering.

SFEER De sfeer tijdens het raadsdebat was scherp te noemen. Verwijten tussen de diverse partijen vlogen over en weer. Dat terwijl Marcel van Gooswilligen (D66) juist een vlammend betoog had gehouden om te komen tot (zelf)reflectie en verbinding, zowel binnen de raad als met inwoners. Maar daarvoor moest de lucht eerst worden geklaard. ITH, SGP en Groep Aanen vroegen zich hardop af hoe het zover heeft kunnen komen. Wat deze partijen betrof was het, na alle (rondetafel) gesprekken, allang duidelijk dat het overgrote deel van de inwoners zich niet kon vinden in de plannen van de Ruimtelijke Koers.

BEELDVORMING Dat het participatieproces niet soepel is verlopen, daarover zijn veel partijen het eens. David Jimmink van GroenLinks pleitte ervoor in kaart te brengen waarom inwoners tegen stemden. Hij vond tevens dat het debat over de Ruimtelijke Koers gaandeweg was gepolariseerd en dat de negatieve beeldvorming de uitslag van het referendum heeft bepaald.

MOKERSLAG Willem Zandbergen (ITH) was duidelijk in zijn betoog. ,,De kiezer heeft een mokerslag aan het college uitgedeeld. Wat ITH betreft moet de Ruimtelijke Koers definitief van tafel en moet het college met een schone lei beginnen en gaan werken aan een plan dat beter bij Houten past”. Hij stelde voor een commissie van wijzen aan te stellen en gebieden aan te wijzen waar zo snel mogelijk met bouwen gestart kan worden. ITH diende voor deze voorstellen samen met de SGP een motie in. Deze motie ‘Naar een koers die wel bij Houten past’ kreeg aan het einde van de avond echter onvoldoende stemmen.

TEKENTAFEL De VVD liet bij monde van Eef Stiekema weten een terugkeer naar de tekentafel onverstandig te vinden. ,,Diverse onderzoeken die al zijn gedaan kunnen prima gebruikt worden voor andere nieuwbouwplannen.” Wat hem betreft is nader onderzoek nodig naar het soort woningen dat gebouwd moet worden in combinatie met de financiële haalbaarheid. Hij deed een oproep aan het college om met een nieuwe visie te komen.

TROTS Marcel van Gooswilligen (D66) deed een oproep aan de gemeenteraadsleden om uit de eigen bubbel te komen en gezamenlijk te kijken naar nieuwe doelstellingen. ,,Er is er een nieuwe visie nodig, waarbij de leidraad communicatie en participatie is.” Hij liet weten trots te zijn op de betrokkenheid en deskundigheid van inwoners.

OVERROMPELD De ChristenUnie is tot de conclusie gekomen dat inwoners zich door de plannen van de Ruimtelijke Koers overrompeld hebben gevoeld. Rombout Soldaat deed bovendien een oproep om de ‘voor’-stemmers niet te vergeten. Anneke Dubbink (PvdA) betreurt de uitslag van het referendum. ,,We hadden graag tempo gemaakt.” Volgens haar bleken inwoners huiverig voor verdichting, verstedelijking en hoogbouw. Ze riep het college op om met een nieuw plan met dezelfde uitganspunten te komen, waarbij betaalbaar wonen voor starters, ouderen en jongeren voorop staat.

KLOOF Volgens de SGP heeft de Ruimtelijke Koers niet alleen gezorgd voor een kloof tussen het college en de raad, maar ook tussen de raad en inwoners. Wouter van den Berg riep partijen op actief aan het werk te gaan om deze kloof te verkleinen. Hij vroeg het college te komen met een plan waarbij bouwen op de Houtense manier leidend is. Bovendien vroeg hij het college excuses aan de inwoners te maken over het proces dat is gevolgd.

ROL HoutenAnders! reflecteerde op het functioneren van zowel het college als de gemeenteraad. Wayne Wilson: ,,We hebben beide(?) onvoldoende onze rol gepakt. Inwoners zagen de input van ingeleverde zienswijzen onvoldoende terug in de uiteindelijk gepresenteerde plannen.” Daarnaast was hij van mening dat gevoerde campagnes van voor- en tegenstanders van de Ruimtelijke Koers niet tot meer duidelijkheid hebben geleid.

DRAAGVLAK Groep Aanen vroeg zich hardop af of dit college nog wel in staat is om een ander plan te maken. ,,Hoe komen we met elkaar tot en plan met een groot draagvlak?” Marian Aanen pleitte voor een onafhankelijke verkenner die met een advies komt. ,,Dit proces is niet goed verlopen, het college denderde maar door.”

REFLECTIE Wie na deze kritische woorden vanuit de gemeenteraad rekende op een gedegen zelfreflectie van verantwoordelijk wethouder Sander Bos kwam bedrogen uit. Bos verzande vooral in de procesmatige uitleg van het gelopen proces. Zelfs een aanmoediging van burgemeester Isabella om iets meer te vertellen over de gesprekken met inwoners leverde niet veel op. ITH en SGP waren dusdanig teleurgesteld in de reactie van het college dat dit voor hen reden was om een motie van afkeuring in te dienen. Deze motie kreeg echter alleen nog steun van de Groep Aanen en werd daarmee verworpen.

ONDERZOEK De motie ‘Tijd voor reflectie en verbinding’ ingediend door D66, VVD, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks kreeg de steun van het CDA en werd daarmee wel aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht een analyse te maken van de belangrijkste overwegingen van voor-en tegenstemmers en onderzoek te doen naar succesvolle participatiemogelijkheden. Bovendien wordt gevraagd verschillende aanpakken in kaart te brengen om tot een nieuwe visie voor de ruimtelijke ontwikkeling te komen. De gemeenteraad wil binnen vier weken een raadsinformatiebrief over deze onderwerpen ontvangen. De nadere uitwerking van de gebieden Noordwest en Houten-Oost wordt in de tussentijd voortgezet.

advertentie
advertentie