Fort Honswijk
Fort Honswijk TS

Oprichting Stichting voor beheer en exploitatie Fort Honswijk

Historie

SCHALKWIJK Op 16 december is bij notariële akte formeel de Stichting Fort Honswijk opgericht. Sinds 26 oktober 2016 is de gemeente Houten eigenaar van Fort Honswijk. De gemeente wil een mooie en passende toekomst voor dit Rijksmonument en icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk maken. Hiertoe is de Stichting Fort Honswijk opgericht. Samen met de Fortwerkers (vertegenwoordigers van gebiedspartijen en belanghebbenden) heeft de gemeente een Ontwikkelkader opgesteld, dat als leidraad dient voor de ontwikkeling van het Fort. 

De Stichting Fort Honswijk is een stichting zonder winstoogmerk die de exploitatie van het fort ter hand zal nemen. De organisatie, die nu is gevormd, wordt aangestuurd door een directeur (vacature), die verantwoording aflegt aan een Raad van Toezicht.

De doelstellingen van de stichting zijn:

• De duurzame instandhouding van het rijksmonument Fort Honswijk;

• Het organiseren en borgen van publieke toegankelijkheid van het fortterrein en de aanwezige rijksmonumenten;

• Op de kortst mogelijke termijn komen tot een kostendekkende exploitatie zonder structurele bijdragen van de gemeente Houten, subsidieverstrekkers en/of fondsen én rekening houdend met de inhoud van het door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelkader;

• Het waarborgen van de aanwezige cultuurhistorische en ecologische waarden van het fort;

• Het verzorgen van kennisoverdracht over de Stelling van Honswijk en de (historische) functie van de fortificaties en waterstaatswerken, behorend tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie;

• Het opkomen voor de cultuurtechnische en ecologische waarden van de gehele stelling van Honswijk, inclusief de voormalige inundatiegebieden;

• En het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ACHTERGROND Fort Honswijk, gelegen aan de rivier de Lek, is één van de toonaangevende forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze is genomineerd voor de UNESCO Wereld Erfgoedstatus. De verwachting is dat de status voor het Fort in het voorjaar van 2021 wordt toegekend. Informatie over Fort Honswijk is te vinden op www.forthonswijk.eu

Fort Honswijk is onderdeel van de Stelling van Honswijk op het Eiland van Schalkwijk. Hier kun je wandelen, fietsen of kanoën door het historische, bijzonder goed bewaard gebleven, waterlinielandschap. Je komt langs forten, verdedigingswerken, inundatiekanaal en open schootsvelden. De functie van Fort Honswijk was om de vijand de doortocht over de Lekdijk te verhinderen en om in samenwerking met het aan de andere zijde van de rivier gelegen Fort Everdingen de Lek af te grendelen. De toren van fort Honswijk (gebouwd tussen 1841 en 1848) is de oudste en grootste van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is van een bijzondere architectonische schoonheid.

advertentie