Jan Rinkel
Jan Rinkel Gemeente Houten

Draagvlak

Lokaal/Column

Eind mei zijn door de gemeenteraad besluiten genomen over twee raadsvoorstellen: de nieuwbouw Wegwijzer-Den Oord en het Windpark Goyerbrug. Deze onderwerpen hebben in aanloop naar de besluitvorming bij omwonenden veel losgemaakt. Zij maakten zich zorgen over de impact op hun woonomgeving, heel begrijpelijk.

In beide raadsvoorstellen was draagvlak onder omwonenden belangrijk. Voor Wegwijzer- Den Oord werd gesproken over "zoveel mogelijk woningen met een zo groot mogelijk draagvlak", bij Windpark Goyerbrug werd aangegeven dat er sprake moest zijn van "aantoonbaar draagvlak bij de direct omwonenden".

Verkrijgen van draagvlak verloopt via inspraakavonden, inrichten van klankbordgroepen, het houden van inwonerbijeenkomsten en andere vormen van communicatie. Meningen, argumenten, gevoelens en emoties zijn bij die gelegenheden ruimschoots gewisseld.

Ook wederzijdse verwachtingen spelen daarbij een rol. Je verwacht als inwoner invloed uit te kunnen oefenen, dat er geluisterd wordt en dat er naar oplossingen wordt gezocht. Maar soms zijn de verwachtingen helaas te hoog. Meedenken, inspreken en meepraten betekent niet altijd dat iedereen aan het einde tevreden is met de uitkomst.

Een les die je kunt trekken ziet op het stellen van duidelijke en concrete kaders vooraf en het vastleggen daarvan. Hoe duidelijker aan de voorkant uitgangspunten worden gedefinieerd, hoe duidelijker de verwachtingen zijn en de afstemming daarover minder tot misvattingen, onnodige discussies en verwarring zullen leiden.

Randvoorwaarden als "een zo groot mogelijk draagvlak" en "aantoonbaar draagvlak bij direct omwonenden" moeten dan ook in het vervolg vooraf concreter worden gemaakt. Daar hebben we als gemeenteraad aan te werken, daar hebben de Houtense inwoners recht op.

Jan Rinkel, VVD-raadslid

advertentie