Eind 2011 heeft de gemeenteraad de structuurvisie voor het Eiland van Schalkwijk vastgesteld. Duurzame gebiedsontwikkeling met behoud en ontwikkeling van het landelijke en open karakter van het gebied zijn de uitgangspunten. Centraal staan het versterken en toevoegen van kwaliteiten in en aan het gebied. Agrarische structuurversterking is daarbij een beoogde ontwikkeling. Op 29 januari 2019 heeft het college ingestemd met deze agrarische structuurversterking.

GRONDRUIL Op 10 maart stemde de gemeenteraad in met de aankoop van 39 ha agrarische grond van Mitros nabij de Trip. Dit wordt de nieuwe vestigingslocatie voor het te verplaatsen bedrijf. Met dit project komt een grondruil van circa 110 ha tot stand. Hierdoor ontstaan grotere huiskavels. Deelnemende agrarische bedrijven worden levensvatbaarder en/of de veldkavels van deze bedrijven zijn op kortere afstand tot het bedrijf. Dit leidt tot verbetering van de agrarische structuur. Met de grondruil nemen agrariërs weer gronden terug van de ontwikkelaars en wordt grond verworven voor de versterking van de Lekdijk. De ontwikkeling van de Lekdijk 28 bestaat uit het beëindigen op deze locatie van het agrarische bedrijf, de sloop van de gebouwen, bouwwerken en de verhardingen (behalve de boerderij en het naastgelegen gebouw) en het bouw- en woonrijp maken van kavels voor woningbouw.

Over het aantal te bouwen woningen op de Lekdijk 28 bestaat meer onenigheid

AANTAL WONINGEN Over de verplaatsing van het agrarische bedrijf zijn de partijen het wel eens. Over het aantal te bouwen woningen op de Lekdijk 28 bestaat meer onenigheid. Het college is voornemens elf woningen op de Lekdijk te bouwen of acht woningen op de Lekdijk en zes woningen op de Kaaidijk. Een derde optie is om op een andere locatie te bouwen, maar dan zal het aantal te bouwen woningen fors meer zijn. Deze laatste optie zal zorgen voor een heel ander financieel plaatje. De agrarische structuurversterking (ASV) moet namelijk betaald worden door woningbouw.

COMMUNICATIE Over de communicatie die is gevoerd bij dit traject heerst binnen de raad ontevredenheid. Wouter van den Berg (SGP): ,,In maart heeft de raad ingestemd met de verplaatsing van het agrarische bedrijf. Het aantal te bouwen woningen zou nog besproken worden.” Volgens hem moesten omwonenden van elkaar horen om hoeveel huizen het ging. ,,Dat het hier om de bouw van mogelijk elf villa’s gaat was hen niet bekend.” Anneke Dubbink (PvdA) drong bij verantwoordelijk wethouder Hilde de Groot aan op duidelijkheid. ,,We moeten over het aantal woningen klare wijn schenken.”

INPUT  Willem Zanbergen (Inwonerspartij Toekomst Houten) verweet de wethouder beslissingen alleen op financiële en niet op inhoudelijke gronden te nemen. Hij vroeg het besluit over het aantal te bouwen woningen aan te houden en omwonenden de kans te geven input te geven bij het proces. D66 bij monde van Marcel van Gooswilligen sprak zijn zorgen uit over de naastliggende agrariër die bij de bouw van teveel woningen niet meer uit de voeten kan. Tijm Corporaal (Groen Links) stelde dat de ruilverkaveling voordelen heeft voor het landschap en de agrarische activiteiten. Ook hij vindt dat belangen van omwonenden meegewogen moeten worden. ,,Laten we eerst plannen maken en dan besluiten hoeveel woningen we neerzetten.” Cora Gerritsen (CDA) riep de wethouder op dichter bij de mensen te staan en meer duidelijkheid te scheppen over de regels die er zijn.

EXPERTS In antwoord op de vragen van de gemeenteraadsleden gaf wethouder De Groot aan dat woningbouw nodig is om de ASV te realiseren. Omdat de locatie binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie/Unesco-nominatiegebied ligt, zal er onderzoek worden gedaan naar het soort woningbouw dat gaat plaatsvinden. De Groot: ,,Dat de woningbouw een belemmering gaat vormen voor de Unesco-nominatie is geen optie.” Om cultuurhistorische belangen te borgen, wordt voor Lekdijk 28 een ontwerpend Heritage Impact Assessment (HIA) opgesteld. Bovendien wordt bij de landschappelijke inpassing rekening gehouden met de motie ‘Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap' die in maart door de raad is aangenomen. ,,We zullen het participatieproces samen met de provincie en omwonenden ingaan”, zo beloofde de wethouder. In uitstel van de grondruil ziet zij niets. ,,Uitstel kan de overeenkomsten met partijen op het spel zetten.” Wat de wethouder betreft, blijven de uitgangspunten elf woningen bouwen op Lekdijk 28 of acht woningen aan de Lekdijk en zes aan de Kaaidijk. ,,Aan de hand van de uitkomst van experts zal het aantal woningen worden bepaald.”

Wij willen geen dure woningen in het rustgebied, maar betaalbare woningen 

OMWONENDEN In een zienswijze, namens meerdere bewoners van het Eiland van Schalkwijk gestuurd aan de gemeenteraad, laten omwonenden weten ernstig bezwaar te maken tegen de voorgenomen plannen. Zij zeggen zeker geen tegenstander te zijn van de voorgenomen bedrijfsverplaatsing (,,Wij gunnen deze familie een mooie toekomst op locatie de Trip”), maar maken bezwaar tegen het hoge aantal van acht tot elf luxe woningen. Zij wijzen op het verdwijnen van de rust in de polder en de toename van verkeersbewegingen. Bovendien zouden de plannen in strijd zijn met de structuurvisie van het Eiland van Schalkwijk en met de uitgangspunten van de startnotitie. De plannen zijn volgens hen ook strijdig met de Unesco-nominatie en houden geen rekening met de aanwezigheid van de Hollandse Waterlinie. Bovendien vinden zij dat de bouwplannen niet beantwoorden aan de woningbehoefte van de Schalkwijkers. ,,Wij willen geen dure woningen in het rustgebied, maar betaalbare woningen (sociale woningbouw, starters en senioren).” Volgens de bewoners is het aannemelijk dat met woningen uit het luxe segment er juist geen Schalkwijkers gaan wonen. Daarmee is een citaat van de wethouder ‘We gaan Schalkwijk terug geven aan de Schalkwijkers‘ in het AD van 16 februari 2020 ongemeend zo stellen de schrijvers van de zienswijze.

AANGENOMEN Bij de besluitvormde raad is de startnotitie Lekdijk 28 aangenomen. PvdA, D66 en ITH stemden tegen. Zij vinden het aantal te bouwen woningen te hoog en/of vinden dat de Schalkwijkers onvoldoende zijn gehoord. De overige partijen in de raad konden ondanks de genoemde bezwaren uiteindelijk wel instemmen met de plannen zoals omschreven in de notitie.

door Annette Stolk – de Vries