Alleen vanuit de wijk De Gaarden en De Borchen lieten tientallen inwoners hun mening op deze manier horen. Bewoners van de Borchen en de Gaarden stuurden zowel individueel als collectief verschillende zienswijzen naar de gemeente. In een van de collectieve zienswijzen melden zij: ,,Dit ontwerp, ontwikkeld door hetzelfde bureau dat betrokken was bij de stadsontwikkeling van de gemeente Utrecht, leidt tot ecologische, economische, maatschappelijke en financiële schade. Ook tast dit ontwerp essentiële planologische kenmerken van Houten aan.”

KAPITAALVERNIETIGING Over de plannen voor ontwikkeling van de Doornkade zegt een deel van de bewoners: ,,De vermeende matige kwaliteit en het aangezicht van het huidige bedrijventerrein worden als argumenten genoemd voor herontwikkeling van dit gebied. In de afgelopen jaren is juist door verschillende bedrijven geïnvesteerd in vernieuwing en upgrading van panden waardoor de kwaliteit stijgt. Opheffen van het bedrijventerrein leidt tot kapitaalvernietiging.”

Ook zijn de indieners van de zienswijze bang voor verlies van werkgelegenheid als de bedrijven hier weg moeten en zien zij het verplaatsen van de voetbalvelden als kapitaalvernietiging. 

RONDWEGWAL Verschillende zienswijzen richten zich op de plannen om de rondwegwal weg te halen aan bij de wijk De Borchen. Deze wal is destijds aangelegd als natuurlijke overgang van dorp naar buitengebied, die kun je niet zomaar weghalen, aldus de indieners van bezwaren. Deze mening van de bezwaarmakers komt overeen met die van geestelijk vader van Houten, stedenbouwkundige Robert Derks.  

Bewoners van de Gravenborch, Druivengaarde en Abrikozengaarde hebben grote bezwaren tegen het afgraven van de rondwegwal vlak voor hun voor- of achtertuin. In het Ontwerp Ruimtelijke Koers staat dat op deze plek een appartementengebouw van vijf verdiepingen kan komen. In het ontwerp staat het ontwikkelingspotentieel langs de oude Rondweg vermeld: ,,Doordat de bufferwal aan het vervallen stuk van de Rondweg niet langer nodig is, kan op een aantal plekken nieuwe bebouwing worden toegevoegd. De Rondweg transformeert naar straat.” 

Een groter contrast met de huidige woonsituatie is nauwelijks denkbaar!

HOOGBOUW In het Ontwerp Ruimtelijke Koers staat dat op deze plek hoogbouw kan komen, vanaf vijf woonlagen. Hierover zeggen de brievenschrijvers: ,,Het geforceerd inklemmen van een dergelijk hoog gebouw tussen de rondweg en onze wijken is [dan ook] een stijlbreuk die ernstig afbreuk doet aan het karakter van ons woongebied, ons woongenot en de privacy. Het voorgestelde bouwtype, te weten ‘gemengd stedelijk woon-werkgebied’, past totaal niet bij de huidige architectuur, stijl en sfeer van onze wijk. Een groter contrast met de huidige woonsituatie is nauwelijks denkbaar!”

De bewoners vinden het bovendien onverenigbaar dat in diverse passages van het ontwerp gesproken wordt over het versterken van de groene omgeving, terwijl in het ontwerp ook plannen staan om de rondwegwal af te graven. De bewoners zien de rondwegwal als een ‘essentiële ecologische corridor’ die behouden moet blijven.  

DNA Bewoners van de Valkeniersborch dienden een soortgelijke zienswijze in. In het ontwerp wordt gesproken over het DNA van Houten. ,,De groenwal tussen de rondweg en de bestaande woonwijken behoort voor ons toe aan dit DNA. Sterker nog: De groenwal en het daarachter gelegen groen en helofytenfilters maakt voor ons onderdeel uit van een aantrekkelijk landschap.

Ook zij zien tegenstellingen in het ontwerp rond het thema groen. ,,Er wordt aangegeven dat de vrije landschappen rondom Houten gespaard en versterkt moeten worden. Dit impliceert dat het groen aan de noordwest kant, dus inclusief de groenwal naast de rondweg, opgeofferd wordt om Houten Oost te sparen. Dit druist in tegen het fundamentele principe van het sparen van groen landschap.” Zij vragen de gemeente ook of er onderzoek gedaan is naar fauna op de rondwegwal en het gebied erachter en wijzen op de Wet natuurbescherming.

OVERLAST Een bewoner van de Abrikozengaarde vult daarbij aan met zijn zienswijze: ,,Het verleggen van de Rondweg en bebouwen [van de rondwegwal] met appartementen is een ontwrichting van de voor Houten kenmerkende planologie en natuurlijke duurzaamheid die de afgelopen 25 jaar is opgebouwd. Met het verleggen van de Rondweg wordt Houten letterlijk aan de A27 geplakt met alle gevolgen van dien. De woonaantrekkelijkheid van deze nieuwe wijken zal gering zijn mede vanuit geluidsoverlast en een regen van fijnstof.”

Door extra bebouwing wordt het minder prettig om hier te wonen en zullen onze huizen minder waard worden.

COMITÉ Ook vanuit andere wijken in Houten worden zienswijzen ingediend op dit moment. Vanuit de Sloten en de Velden is zelfs een comité opgericht om de bouwplannen rondom het terrein van basisschool de Triangel tegen te houden. Ook zij dienen een collectieve zienswijze in. 

In een brief aan de bewoners van dit gebied schrijft het comité: ,,Belangrijk argument tegen de bebouwing is dat wij hier juist zijn komen wonen vanwege de rust en het vrije uitzicht en de groene omgeving. Wij willen voorkomen dat het hier drukker gaat worden met meer huizen, meer auto’s, meer mensen, meer parkeerplaatsen en minder groen. Door extra bebouwing wordt het minder prettig om hier te wonen en zullen onze huizen minder waard worden. Dat willen wij tegenhouden.”   

Ook een aantal inwoners van het centrum van Houten heeft tijdens de inloopavond aangegeven een zienswijze in te dienen en te laten weten wat hun bezwaren tegen de bouwplannen zijn.  

Het indienen van dergelijke zienswijzen bij de gemeente kan nog tot en met 18 juni. De expositie is nog tot 30 juni te bezoeken. Aanmelden is verplicht.

door Agnes Corbeij

Annette Stolk
Foto: Annette Stolk
Bij de tentoonstelling in het gemeentehuis is het Ontwerp Ruimtelijke Koers ook te bekijken