Natuurontwikkeling en verruiming van de rivier
Natuurontwikkeling en verruiming van de rivier K3 Delta

Herinrichting Buitenwaard

10 november 2018 om 07:23 lokaal

HOUTEN Staatsbosbeheer en gebiedsontwikkelaar 'K3 Delta' zijn van plan om de natuur in een deel van de Schalkwijker Buitenwaard gevarieerder te maken. Dit deel van het gebied bevindt zich tussen de Provinciale weg/Lekdijk en de grens met de gemeente Wijk bij Duurstede. Voor die 1e fase is een schetsplan ontwikkeld. In verband hiermee is op 7 november jl. voor belangstelling een inloopmiddag/-avond georganiseerd waar dit plan is toegelicht.

Martin Monkel

PLAN ,,Het plan geeft een serieuze denkrichting om door middel van kleiwinning, met de mogelijkheid van beperkte zandwinning in een latere fase, de ontwikkeling van riviergebonden natuur mogelijk te maken'' aldus Staatsbosbeheer. Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen vraagt de uitvoering van het project 7-10 jaar. ,,De uitvoering wordt afgestemd met diverse steenfabrieken, waar klei als grondstof wordt gebruikt voor de productie van bakstenen. Deze fabrieken gebruiken kleisoorten uit diverse regio's en dus zijn we afhankelijk van die vraag''. Na de herinrichting is Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor het beheer van het gebied. Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap 'De Stichtse Rijnlanden' zorgen voor het waterbeheer.

NATUUR De Schalkwijker Buitenwaard is onderdeel van het Utrechtse natuurnetwerk en bestaat nu vooral uit graslanden. Dit gebied van 67 hectare kan veel opleveren voor planten, dieren en bezoekers als de invloed van het rivierwater een kans krijgt. Daarvoor is een eerste plan ontwikkeld. ,,Wij willen het gebied na de herinrichting toegankelijk maken voor natuurgerichte recreatie zoals wandelen en struinen. De aan te leggen geul wordt niet toegankelijk voor gemotoriseerde watersport''. Door onder andere het graven van een nevengeul in combinatie met kleiwinning ontstaat nieuwe, dynamische riviernatuur. De dijkzone en enkele hogere delen blijven kruidenrijk grasland en weidevogelgebied, terwijl andere delen van het gebied natter en moerassiger worden en dus geschikt voor watervogels. Bovendien wordt mogelijk een bijdrage geleverd aan de hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit. In het plan is ook ruimte gemaakt voor het genieten van deze natuur door bijvoorbeeld wandelen, struinen en vogels kijken.

PACHT Een aantal percelen in het gebied wordt nu gebruikt door pachters, onder meer als grasland voor koeien. ,,En ik kan mijn koeien niet in het water laten grazen'' aldus één van de pachters. Staatsbosbeheer hanteert een 'geliberaliseerde' pacht. Het is een flexibele vorm van pacht die geen automatische verlenging kent. De verpachter en pachter spreken vooraf een einddatum vast. Afhankelijk daarvan moet de overeenkomst periodiek opnieuw worden afgesloten. Staatsbosbeheer geeft aan dat ,,er getracht zal worden een aantal percelen van particulieren op minnelijke wijze te verwerven''.

STRUCTUUR Het initiatief voor de herinrichting van de Buitenwaard sluit aan bij de doelstellingen die zijn vastgelegd in de Structuurvisie 'Eiland van Schalkwijk'. In die visie wordt de wens uitgesproken om natuur in de uiterwaarden te realiseren. ,,Initiatieven in de uiterwaarden moeten de lengterichting van de rivier benadrukken en aansluiten bij de bestaande, natuurlijke inrichting''.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie